ตารางเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียน เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2566

บทเพลงประจำสถาบัน

บทเพลงประจำสถาบัน

ประกาศผลการสอบ ม.1

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

นักเรียนความสามารถพิเศษ

** นักเรียนความสามารถพิเศษได้ผ่านรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

ตรวจสอบห้องเรียน วันและเวลาในการรายงานตัว

** นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก กรุณาตรวจสอบห้องเรียน วันและเวลาในการรายงานตัวด้านล่าง

รับสมัครนักเรียน

ผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ IEP) ปีการศึกษา 2567

ผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ IEP) ปีการศึกษา 2567

ผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2567

ผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2567

*ผลการคัดเลือก ประกาศในวันพุธที่ 21 ก.พ.2567 เวลา 08.00 น.

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูวิภาวรรณ โคกมา

หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว

ครูอารยา บัววัฒน์
ครูวิฤทธิ์พล กาญจนอนันต์
ครูบุษกล เพ็ชรกลับ
ครูโสภณ ธนเกิดศิริ

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูดวงดาว ฟักทับทิม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูสันติ์ เสนสอาด
ครูประธีป ค้ายาดี
ครูเจตนิพัทธ์ หวังชอบ
ครูนันทิภา แสงทอง
ครูชานนท์ กรุดเงิน
ครูศราวุฒ ไพสิทธิ์

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

ครูณัฐพร ธนกรศุภเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูสุคนธ์ทิพย์ สีสัน
ครูจงรักษ์ สุทธไชย
ครูสุภาวดี สินทพ
ครูไอลดา หวังโซ๊ะ
ครูพัชราพร ประพฤติ