วิสัยทัศน์      

          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ เป็นองค์กรคุณภาพด้านการศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรเต็มศักยภาพ มีความปลอดภัย ดำรงตนอย่างมีความสุข ควบคู่คุณธรรม น้อมนำงานพระราชดำริ

 

พันธกิจ        

 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะในศตวรรษที่ 21
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมศักยภาพ อัจฉริยภาพ และสุนทรียภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
 4. พัฒนาระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
 5. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
 6. ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 

เป้าประสงค์     

 1. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรและสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาต่อตามเป้าหมายของผู้เรียนได้
 2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 4. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 5. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
 

กลยุทธ์

 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ อัจฉริยภาพ และสุนทรียภาพของผู้เรียน
 4. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 5. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 6. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้