กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูดวงดาว ฟักทับทิม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูสันติ์ เสนสอาด
ครูประธีป ค้ายาดี
ครูเจตนิพัทธ์ หวังชอบ
ครูนันทิภา แสงทอง
ครูชานนท์ กรุดเงิน
ครูศราวุฒ ไพสิทธิ์