กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูศรินยา วัลภะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูปัตติมา นวนปาน
ครูประเสริฐ สุไลมานดี
ครูนิศารัตน์ มงคล
ครูอมรรัตน์ ตีบอุด
ครูกัญจน์ศิศิน คุ้มห้างสูง
ครูอุมารินทร์ โทนุสิทธิ์
ครูอมรรัตน์ อินอำพันธ์
ครูสถาพร กองเป็ง
ครูนภัสนันท์ บุตตา
ครูจิตราภรณ์ มงคลเมือง
ครูดริ้ง จรุงคนธ์
ครูจันทร์ฉาย สุขรัตน์
ครูศุภกิจ เอกกลาง
ครูชนม์นิภา เพรชพราว