กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ครูสุวรรณี แย้มศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูมัทธนา วิเศษดี
ครูศิริศักดิ์ ขำสุวรรณ
ครูคำรณ ติ๊บแก้ว
ครูถนอมขวัญ อนะมาน
ครูรุจี ไทยแท้
ครูพัฒน์ศรินทร์ จึงพัฒนากุล
ครูยุวภัทร คำกองแก้ว
ครูวรวัฒน์ เมืองกลาง