กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูวรัญญา ยอดดำเนิน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูจุฑารัตน์ ทองอรุณ
ครูปฏิมา กลิ่นแก้ว
ครูจันทร์เพ็ญ ทองดี
ครูอภันตรี ไชยเสนา
ครูสายฝน ศรีษะนาราช
ครูสุริยันต์ ลาภเย็น
ครูสายชล อมาตยกุล
ครูวณัศ อิ่มใจ
ครูพัชรียา ไชยบุรี
ครูกิริยา ชลารัตน์
ครูวิไลรัตน์ อุบลวัตร
ครูอำภา ศรีสวัสดิ์
ครูอนุสรา ราชธานี
ครูสุทธิลักษณ์ ปาจะ
ครูอุภันดา รันีวงศ์
ครูภัทรภณ อ่องจริต
ครูผุสชา พวงจันทร์
ครูสุพัตรา เกตุแก้ว
ครูสมศรี บุญธรรม
ครูอรพรรณ จันทะจันทร์
ครูศุภสิทธิ์ โทนุสิทธิ์
ครูจุฑารัตน์ พานเงิน
ครูเสาวลักษณ์ ถูกเหมาะ
ครูปิยศักดิ์ ศรีสิทธิไพบูลย์
ครูพจรินทร์ เพาะบุญ
ครูธนาภรณ์ กระแสโสม
ครูเอกลักษณ์ อ่อนสำลี
ครูนิลุบล บุบผาสังข์