กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ครูพิศมัย ติ๊บแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูพิมจิตร มาท้าว
ครูปรีดา ขันอาสา
ครูวรพล ปินะสุ
ครูพรทิพย์ ศรีเมือง
ครูกนกพรรณ พุ่มไม้
ครูปรัชญา กีรติวิทยากร
ครูณัฐฐยา ธนทรพงศ์สิริ
ครูวราคณา อันเวช
ครูภัทราวรินทร์ วิชัยหิน
ครูกันต์ะรรุจิ เกษแก้ว
ครูวัลธยา หล่าสูงเนิน