กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ครูพรถวิล จันทร์ขาว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูมัลลิกา ปานสมพงษ์
ครูจิตตวดี มีเครือรอด
ครูปอแก้ว ครุฑนาค
ครูประจวบ มาท้าว
ครูกลมรี ชูเลิศ
ครูฐิติพัฒน์ รัตนพันธ์
ครูทัศนีย์ ธุระทำ
ครูวิลาวัณย์ เพ็งนอก
ครูเกศินี เทียนงาม
ครูปริษา ไกยสวน
ครูสุพัตรา จิตรตรง
ครูสุพกิจ โชติพนิชเศรษฐ์
ครูศักดิ์ดา ภูศรี
ครูเมธินทร์ ประสิทธิ์นอก
ครูสรวีย์ เวียนพาณิชกุล
ครูคุณภัทร พิมพา
ครูพรไพลิน ทองศรี
ครูเจตสุภา ธรรมพิชญ์
ครูวชิระ หาสาง