กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

ครูณัฐพร ธนกรศุภเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูสุคนธ์ทิพย์ สีสัน
ครูจงรักษ์ สุทธไชย
ครูสุภาวดี สินทพ
ครูไอลดา หวังโซ๊ะ
ครูพัชราพร ประพฤติ