กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสศิราวรรณ กล่ำทวี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป

ครูกัญจน์ศิศิน คุ้มห้างสูง
- หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
ครูวิฤทธิ์พล กาญจนอนันต์
- หัวหน้างานอาคารสถานที่
ครูพิมจิตร มาท้าว
- หัวหน้างานธุรการ (สารบรรณ)
ครูจิตวดี มีเครือรอด
- หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน
ครูปอแก้ว ครุฑนาค
- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ครูกันต์ะรรุจิ เกษแก้ว
- หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
ครูมัทธนา วิเศษดี
- หัวหน้างานยานพาหนะและบริการสาธารณะ
ครูมาลินี คำรังษี
- หัวหน้างานโภชนาการ
ครูภัทรภณ อ่องจริต
- หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
ครูบุษกล เพ็ชรกลับ
- หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
ครูชนกานต์ บุตรรัก
- หัวหน้างานจัดการระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
ครูวรัญญา ยอดดำเนิน
- หัวหน้างานสวัสดิการออมทรัพย์ครู