กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนิติรุจน์ วุฒิไพบูลย์เดช

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุริยันต์ ลาภเย็น
- หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
- หัวหน้างานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย
นางสาวปรัชญา กีรติวิทยากร
- หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
นายศิริศักดิ์ ขำสุวรรณ
- หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายชานนท์ กรุดเงิน
- หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายฐิติพัฒน์ รัตนพันธ์
- หัวหน้างานระดับชั้น
- หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวจุฑารัตน์ พานเงิน
- หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวสมพร สุริยันต์
- หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวสายชล อมาตยกุล
- หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางปฏิมา กลิ่นแก้ว
- หัวหน้างานคณะสี
- หัวหน้าคณะผองพิกุล
นางสาวพนิดา โนนใหญ่
- หัวหน้าคณะนวมินทร์
นางสาวเกศินี เทียนงาม
- หัวหน้าคณะปิ่นประทาน
นายภัทรภณ อ่องจริต
- หัวหน้าคณะเมืองมีน
นางสาวอนุสรา ราชธานี
- หัวหน้าคณะถิ่นทอง
นางสาวสุทธิลักษณ์ ปาจะ
- หัวหน้างานทะเบียนประวัติ และบำเหน็จความชอบ
นางสาวพัชรียา ไชยบุรี
- หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
นายสุริยันต์ ลาภเย็น
- หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย
นางสาวอมรรัตน์ อินอำพันธ์
- หัวหน้างานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
นางสุวรรณี แย้มศิริ
- หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
นางสาวอมรรัตน์ ตีบอุด
- หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นายสถาพร กองเป็ง
- หัวหน้างานวินัยและความประพฤตินักเรียน
นายเมธินทร์
- หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
นางสาวผุสชา พวงจันทร์
- หัวหน้างานป้องกัน และแก้ปัญหาสิ่งเสพติดเอดส์และอุบายมุข
นางสาวอุมารินทร์ โทนุสิทธิ์
- หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางเสาวลักษณ์ ถูกเหมาะ
- หัวหน้างานสรรหาและบรรจุตำแหน่ง