กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายภัทรธร นาคะโยคี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

ครูมัลลิกา ปานสมพงษ์
- หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
- หัวหน้างานบริหารการเงิน
- หัวหน้างานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
ครูวณัศ อิ่มใจ
- หัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำแผนของสถานศึกษา
ครูปรีดา ขันอาสา
- หัวหน้างานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ
ครูวรพล ปินะสุ
- หัวหน้างานตรวจสอบติดตามประเมินผล
ครูกนกพรรณ พุ่มไม้
- หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูอรุโณทัย ดอกบัว
- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ครูสุภาพรรณ เท่าสิงห์
- หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
ครูสุคนธ์ทิพย์ สีสัน
- หัวหน้างานบริหารการบัญชี
ครูสุพัตรา แสนสินธิ์
- หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน