แผนการเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
แผนการเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566