นางสาววัชนี ชูสุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วิสัยทัศน์
               โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความเสมอภาคทางการศึกษา บริการด้านอนามัย โภชนาการและสาธารณูปโภคทั่วถึงและถูกสุขลักษณะ ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
"เต็มใจบริการ เพื่องานพัฒนา"
นโยบาย
  1. พัฒนาอาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
  2. จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับบริการเพื่อการจัดการเรียนรู้
  3. ส่งเสริมให้บุคลากร ครูและนักเรียนได้รับการบริการด้านอนามัย โภชนาการและสาธารณูปโภคที่จำเป็นอย่างทั่วถึง ถูกสุขลักษณะ
  4. จัดกิจกรรมและบริการให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และทักษะเพื่อการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด
  5. ประสานความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ผู้ปกครองเพื่อระดมความคิดเห็นและทรัพยากรทางการศึกษา
  6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนต่อสาธารณะ
หน้าที่
               มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการ ของผู้ปกครองและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยจัดหา อำนวยความสะดวกและบริการด้านวัสด อุปกรณ์เทคโนโลยี ทางการศึกษา ตลอดจนอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนด้าน อนามัยโรงเรียน ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และสาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งการประสานความสัมพันธ์ชุมชน

หน่วยงานในกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสายชล จันทร์แทน
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานสวัสดิการรถโรงเรียน
นางปอแก้ว ครุฑนาค
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางภาวดี งามวิลัย
หัวหน้างานโภชนาการ
นางสาวมัทธนา วิเศษดี
หัวหน้างานยานพาหนะ
นางสาวสิรินทรา สรรเสริญ
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน
นายธีรวัฒน์ จันทร์แจ้ง
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นางพิมจิตร มาท้าว
หัวหน้างานสารบรรณ
นางสาวจงจิตต์ จันทนสถาน
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นางกัลยา เจริญสุข
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
หัวหน้างานสวัสดิการออมทรัพย์ครู
นายนิยม สมวาจา
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
นางสาวนฤมล ปาลี
งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวปริศนา จันทะศรี
งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวสุนิตสา โพธิ์ชัยรัตน์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นางไอลดา หวังโซ๊ะ
งานสารบรรณ
นางเตือนใจ เล็กน้อย
เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน
นางสาววริศรา สาลี
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
นางสุธิสา รินทร์นวล
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นายปวร ประเสริฐทิพย์ชัย
เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา