ว่าที่พันตรีฐณบดินทร์ รัตนวิชัย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศน์
                 กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นกลุ่มงานที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และพัฒนาครู อย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้แนวทางการทำงาน ด้วยความเข้าใจ แก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน
พันธกิจ
                 ดูแลและส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนอย่างเหมาะสม มีระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ เข้มแข็งและมีความสุขรวมทั้งพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เป้าประสงค์ (Goal)
 1. นักเรียนทุกคนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่เข้มแข็ง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลนักเรียน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครบทุกด้านทั้งการป้องกัน แก้ไขและพัฒนา
 3. เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง ในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนเพื่อดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
 4. นักเรียนมีศักยภาพในการเป็นผู้นำเยาวชนที่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน และสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อส่วนรวม
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ และได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพและการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสมกับวิชาชีพครู
กลยุทธ์ ( Strategic )
 1. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนโดยมุ่งเน้นการมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ความมีเมตตากรุณา รู้จักการให้ การแบ่งปันและการเสียสละเพี่อประโยชน์ส่วนรวม
 2. พัฒนากระบวนการดูแลและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมนักเรียนที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน
 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้การขับเคลื่อนของ เครือข่ายนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรศาสนา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. เสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจ และ ความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันกับโรงเรียนในการดูแล และส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
 5. พัฒนาสภานักเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนและสร้าง ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
 6. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และได้รับสวัสดิการและการยกย่องอย่างเหมาะสม

หน่วยงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางภิรพร หาญกิตติ
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสันติ์ เสนสอาด
หัวหน้างานวินัยและความประพฤตินักเรียน
นางสาวธรรมรัตน์ วัฒนพลาชัยกูร
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณราช
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน
นางสายชล อมาตยกุล
หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังฯ
หัวหน้างานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งฯ
หัวหน้างานวินัยและรักษาวินัย
นางสาวสุรัตยา รอดรัตน์
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรฯ
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จ บำนาญ
นายประเสริฐ สุไลมานดี
หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน
นายฐิติพัฒน์ รัตนพันธ์
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
นางสาววรรณมณี ภาคภูมิ
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย
นางมนันยา วงษ์สวัสดิ์
หัวหน้างานประสานและพัฒนาเครือข่าย
ผู้ปกครอง
นายเจตนิพัทธ์ หวังชอบ
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งเสพติด
นายสุริยันต์ ลาภเย็น
หัวหน้างานสภานักเรียน
นางวีระญา แก้วแดง
หัวหน้างานระดับชั้น
หัวหน้าระดับ ม.๑
นายพีรณัฐ เพ็งผลา
หัวหน้าระดับ ม.๒
นางจิตตวดี มีเครือรอด
หัวหน้าระดับ ม.๓
นายนิยม สมวาจา
หัวหน้าระดับ ม.๔
นางกุลนาถ โชติสุดเสน่ห์
หัวหน้าระดับ ม.๕
นางพิมพันธ์ หาญชนบท
หัวหน้าระดับ ม.๖
นางสาววิรินี ชัยพิทักษ์ศิลป์
หัวหน้างานคณะสี
หัวหน้าคณะปิ่นประทาน
นางสาวปริศนา จันทะศรี
หัวหน้าคณะนวมินทร์
นางสาวอรอนงค์ นครเขต
หัวหน้าคณะเมืองมีน
นางสาวดลพร อาจนาวัง
หัวหน้าคณะถิ่นทอง
นางปฏิมา กลิ่นแก้ว
หัวหน้าคณะผองพิกุล
นางสาวสายบัว โคตรมงคล
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
   
  นางสาวจีนพัฒน์ หวังและ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล