นางธมลวรรณ ไชยลาภ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

วิสัยทัศน์

0000000มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องโปร่งใสและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อพัฒนา การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบาย

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ ส่งเสริมครูแลบุคลากร
  2. ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
  3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก
หน้าที่
 
  1. บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (SPBB)
  2. บริหารจัดการด้านพัสดุ และสินทรัพย์ การเงิน การบัญชี อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ แลเป็นปัจจุบัน
  3. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
  4. ส่งเสริม และพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
  5. พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี และสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน จัดทำระบบควบคุมภายใน และวางแผนบริหาร ความเสี่ยง เพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวมัลลิกา ปานสมพงษ์
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานบริหารการเงิน
หัวหน้างานระดมทรัพยากรฯ
นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน
เลขานุการประธานสหวิทยาเขตฯ
นางปรีดา ขันอาสา
หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลฯ
หัวหน้างานจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรรงบประมาณ
นางสาววันดี สมวงศ์
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
นางสุคนธ์ทิพย์ สีสัน
หัวหน้างานบริหารการบัญชี
นางพิศมัย ติ๊บแก้ว
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวศุภรา ทนุพันธ์
หัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำแผนฯ
นายคุณเดช ชูกิจวิมล
หัวหน้างานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
นางสาวพนิดา โนนใหญ่
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในฯ
นางสาวสุพัตรา จิตรตรง
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกฤติยาพร ดาระวัฒน์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวมยุรา สอนภักดี
งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวอมรรัตน์ คำไทย
เจ้าหน้าที่งานบริหารการเงินและบัญชี
นางมาลี กองเป็ง
เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวกุลชญา สิ่วหงวน
เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
 
นางสาวกชพร เกิดช่วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน
นางรัชณีพร สุวรรณสอน
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ