นายสุรศักดิ์ นิ่มนวล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วิสัยทัศน์
000000มุ่งมั่นพัฒนางานวิชาการ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมการใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา เพื่อความเป็นมาตรฐานขององค์กร
นโยบาย
  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลให้ สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
  2. ส่งเสริมการนิเทศในชั้นเรียนแบบกัลยาณมิตรนิเทศ
  3. ส่งเสริมกิจกรรมและแข่งขันทักษะทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา
  4. ส่งเสริมนักเรียนได้รับความรู้ความสามารถตามศักยภาพ
  5. สนับสนุนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนรวมในการจัดการศึกษา
  6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มงานทะเบียนวัดผล
  7. ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน
  8. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
  9. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่าย
  10. ส่งเสริมการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสาร
หน้าที่
0000000มีหน้าที่วางแผนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ปรับปรุง การเรียน การสอน และพัฒนาการสอนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม ความสามารถ ความสนใจและความถนัดของตนเอง มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงการ เรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความรู้ความสามารถนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น อีกทั้งพัฒนาบุคลากร ให้เอื้อต่อการเรียน ของนักเรียน
หน่วยงานในกลุ่มบริหารวิชาการ
นายสิทธิชัย ศรีมุกข์
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางอัจฉรา โฆมานะสิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางจิตตวดี มีเครือรอด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นายธีรยุทธ์ บุตรทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นายณัฏฐ์สุภณ เนื้อศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นางสาวนิศารัตน์ มงคล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
นายประทีป ค้ายาดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเทียนชัย ไชยโชค
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลฯ
นายคำรณ ติ๊บแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
นางสาวทัศนีย์ วงศ์ศรี
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
นางจันทร์เพ็ญ ทองดี
หัวหน้างานวัดผลประเมินผลฯ
นางนวลจันทร์ ปรีเปรม
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนฯ
นายธีรวัฒน์ จันทร์แจ้ง
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้าลูกเสือ ระดับ ม.๒
นางปอแก้ว ครุฑนาค
หัวหน้างานการจัดการเรียนร่วม
นางบุญเอื้อ ศิริิปัญญา
หัวหน้างานห้องสมุด
นางฐิตารีย์ ชาโนเพ็ญศิริ
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล
นางอวบมณี แก้ววิเศษ
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
นางวรัญญา ยอดดำเนิน
หัวหน้างานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมฯ
นางสาวปริษา ไกยสวน
หัวหน้างานรับนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวเกศินี เทียนงาม
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา
งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวอภันตรี ไชยเสนา
หัวหน้างานประสานส่งเสริมสนับสนุน
วิชาการฯ
นางพรถวิล จันทร์ขาว
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ (SMP)
นางสาวชุลีพร สวยสด
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ (IEP)
นางวีระญา แก้วแดง
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ (MEP)
นางสาวธีราภรณ์ ปรมาริยะ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ (CHP)
นางสาวอรอนงค์ นครเขต
หัวหน้าลูกเสือ ระดับ ม.๑
นายสุดตา ไชยบัวแดง
หัวหน้าลูกเลือ ระดับ ม.๓
นางสาวศุภิสรา คำอุดม
งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวกิริยา ชลารัตน์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาววิลาวัณย์ เพ็งนอก
งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวอาธีวรรณ อันเวช
งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวนงนุช คงเมือง
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวโสมประภา โคตรมงคล
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
 
นางสาววีรยา กองเป็ง
เจ้าหน้าที่ผลิตเอกสาร
นางสาววารุณี นันทพันธ์
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด