นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเครือข่ายรองรับการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด สพม.2 แยกตามเขตปกครอง 27 เขต
   
 
ตรวจสอบเขตพื้นที่ให้บริการ ตามที่อยู่ 
สรุปจำนวนผู้แจ้งความจำนง ประจำปีการศึกษา 2559
สรุปจำนวนการรับสมัครรายวัน (ชาย-หญิง) สำหรับห้องเรียนปกติ
สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคลชั้น ป.6
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษม.1 ม.4
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1
 

   
   
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 4
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4