..............โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ หมู่ ๑๑ ถนนนิมิตรใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ซึ่งคุณยายทองสุข สุขทุม และคุณตาเกษม คงสามสี คหบดีสองพี่น้องได้มอบพื้นที่ให้ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก่อสร้างสถานศึกษาแห่งนี้เพื่อให้เป็นที่ศึกษา เล่าเรียนของกลุบุตร กลุธิดา สืบต่อไป
..................วันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๕ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยมอบให้ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เป็นโรงเรียน พี่เลี้ยง โดยกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นางสาวสมภาพ คมสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มารักษาการตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน และให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนสตรีวิทยา ๔"
..................วันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาต และสอดคล้อง กับโรงเรียนพี่เลี้ยง คือ "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ มีนบุรี" โดยใช้อักษรย่อว่า นมร.ส.ว.๒
..................วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ คือ นางวิลาวัณย์ สิทธิ์วงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน ๙๕.๓ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๖ ชั้น ๓ อาคารติดต่อกัน และอาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง ติดต่อกัน ซึ่งเป็นวงเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๓๕-๒๕๓๗ โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๘๐ วัน
..................ปีการศึกษา ๒๕๓๙ กรุงเทพมหานครได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ โดยแบ่งเขตมีนบุรีออกเป็น ๒ เขต คือ เขตมีนบุรีและ เขตคลองสามวา ซึ่งที่ตั้งของโรงเรียนเดิม ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี จึงใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ มีนบุรี" แต่เมื่อมีการแบ่งเขตการปกครองใหม่ทำให้ที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ในเขต ที่แบ่งใหม่ คือ เขตคลองสามวา โรงเรียนจึงต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ตามเขตพื้นที่ที่ตั้งอยู่ โดยได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒"
พระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ประดับมงกุฏขัตติยราชนารี พระพุทธรัชมงคลปัญญา
 
คำขวัญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ปรัชญาโรงเรียน มีคุณธรรม เลิศล้ำปัญญา ใฝ่หาอาชีพสุจริต
คำขวัญโรงเรียน ลูก นมร.ส.ว.๒ ต้องมีจิตใจงาม ความรู้ดี
สีประจำโรงเรียน แดง - ขาวนวล
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นพิกุล
ธงประจำโรงเรียน สีแดง - ขาวนวล มีตราโรงเรียนประดับกลาง
วันก่อตั้งโรงเรียน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๕
วิสัยทัศน์ (VISION)
..............๑. สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
..................๒. สร้างคนดีมีคุณภาพทางการศึกษาสู่สากล
..................๓. สร้างคนดีมีคุณธรรม-จริยธรรมออกสู่สังคมภายนอก
..................๔. สร้างความมุ่งมั่นในการบริหาร การให้บริการและการจัดการเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
พันธกิจ (MISSION)
..................๑. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้เรียน
..................๒. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
..................๓. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตในการศึกษา ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาการศึกษา
..................๔. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
..................๕. จัดระบบการบริหาร การบริการและการจัดการของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)
..................๑. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียมอย่างมีศักยภาพ
..................๒. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
..................๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
..................๔. ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่และได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเท่าเทียมอย่างมีศักยภาพ
..................๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
..................๖. ผู้รับบริการพึงพอใจและชื่นชมในระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
ผู้มีพระคุณมอบที่ดินสร้างโรงเรียน
คุณยายทองสุข สุขทุม000
000คุณตาเกษม คงสามสี