นางสาวทัศนีย์ วงศ์ศรี
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นายวิฤทธิ์พล กาญจนอนันต์
นางสาววิภาวรรณ โคกมา
นายธวัช สารบรรณ
   
  นางสาวบุษกร เพช็รกลับ