นายคำรณ ติ๊บแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุวรรณี แย้มศิริ
นางสาวมัทธนา วิเศษดี
นางสาวรุจี ไทยแท้
นางสาวถนอมขวัญ อนะมาน
นางสาวพัฒน์ศรินทร์ จึงพัฒนกุล
นายนพดล โถวิเชียร