นางวรัญญา ยอดดำเนิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางบุญเอื้อ ศิริปัญญา
นายนิยม สมวาจา
นางภาวดี งามวิลัย
นางสุคนธ์ทิพย์ สีสัน
นายเทียนชัย ไชยโชค นางสาวศุภิสรา คำอุดม
นางสาวณัฐพร ธนกรศุภเลิศ
นางสาวดุษฎี จันทร์งาม
นายศุภสิทธิ์ โทนุสิทธิ์
นายสถาพร มอญวัด
นางสาวจุฑารัตน์ มาลาสาย
นางไอลดา หวังโซ๊ะ
Mr.Je[hone Requina
Mr.Julius Aranduque Bustillo
นางสาวอัญชลี ภู่ศิลป์