นายประทีป ค้ายาดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายชาติชาย ชาญกล
นายสันติ์ เสนสอาด
นายเจตนิพัทธ์ หวังชอบ
นายเศรษฐธร น้อยเลิศ

นางสาวดวงดาว ฟักทับทิม


ว่าที่ ร.ต. หญิงวันทนา สุ่ยรัมย์