นายประเสริฐ สุไลมานดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาววันดี สมวงศ์
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณราช
นายสิทธิชัย ศรีมุกข์
นายพีรณัฐ เพ็งผลา
นางอวบมณี แก้ววิเศษ
นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ
นางสาวนิศารัตน์ มงคล
นางสาวปัตติมา หนูรุ่น
นางสาวศรินยา วัลภะ
นางสาวปริศนา จันทะศรี
นางสาวกวิตา ภาณุรักษ์
นายณัฏฐ์ คุ้มห้างสูง
นางสาวมยุรา สอนภักดี
นางสาวอมรรัตน์ ตีบอุด
นางสาวอุมารินทร์ กองลี
นายสถาพร กองเป็ง
นางสาวอมรรัตน์ อินอำพันธ์
นางสาวนภัสนันท์ บุตตา