นางจิตตวดี มีเครือรอด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรถวิล จันทร์ขาว
นายประจวบ มาท้าว
นางสาวมัลลิกา ปานสมพงษ์
นางพรถวิล จันทร์ขาว
นางสายชล จันทร์แทน
นางสาวปริษา ไกยสวน
นางปอแก้ว ครุฑนาค
นายกลมรี ชูเลิศ
นางสาวศุภรา ทนุพันธ์
นายฐิติพัฒน์ รัตนพันธ์
นางปราณี ทองแก้ว
นางสาวนฤมล ปาลี
นางสาวสุพัตรา จิตรตรง
นางสาวทัศนีย์ ธุระทำ
นางสาวพันทิวา มุมขาว

นางสาววิลาวัลย์ เพ็งนอก
นางสาวเกศินี เทียนงาม
นายสุพกิจ โชติพนิชเศรษฐ์
นางสาวณัฐดา  รักษาชนม์
นายศักดิ์ดา ภูศรี


นางสาวจิรานันท์ สุอินตะ
นายเมธินทร์ ประสิทธิ์นอก

นางสาวจิตติมา ไกรทอง
Mr.Pascal Obinna Mbanefo