นางอัญชลี ก้องเวหา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางฐิตารีย์ ชาโนเพ็ญศิริ
นางพิมจิตร มาท้าว

นางปรีดา ขัน อาสา
นางพิศมัย ติ๊บแก้ว
นายคุณเดช ชูกิจวิมล
นางสาวดลพร อาจนาวัง
นายพฤทธณัฏฐิ์ พรมรัตน์
นายธีระศักดิ์ ธรรมวัตร
นายสุทธิชัย ปินะสุ
นางสาวอาธีวรรณ อันเวช
นางสาวพรทิพย์ ศรีเมือง
นางสาวอารยา  บัววัฒน์
(งานบรรณารักษ์)
นางสาวปรัชญา โคสาดี นางสาวกนกวรรณ พุ่มไม้
นางสาวนัฐฐยา ธนทรพงศ์สิริ