นายบรรลือชัย ผิวสานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
นายสุรศักดิ์ นิ่มนวล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางธมลวรรณ ไชยลาภ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ว่าที่ พ.ต. ฐณบดินทร์ รัตนวิชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาววัชนี ชูสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป